سامانه مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه SMSPanel

نسخه اقتصادی


 
450,000ریـال
سالانه

   بله شماره عمومی رایگان

   - شماره اختصاصی رایگان

   500 تومان شارژ اعتبار رایگان

   بله ارسال SMS به صورت موردی

   بله ارسال SMS به صورت گروهی

   - ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر

   - ارسال انبوه کشوری از 5000

   - ارسال به مناطق و مشاغل

   - ارسال SMS از فایل Excel

   - ارسال SMS از فایل Text

   بله پیام های پر استفاده

   بله پیام های ارسال شده

   - پیام های زمان بندی شده

   - پیام های دریافت شده

   بله دفتر تلفن

   بله گروه دفتر تلفن

   - پاسخگوی خودکار

   - مسابقه

   - صندوق انتقادات و پیشنهادات

   - نظرسنجی

   - مدیریت کاربران

   - مدیریت اپراتور های سازمانی

   - خدمات هوشمند

   بله گزارشات

   بله تنظیمات

   - رویداد ها

   - تبریکات

   بله شارژ اعتبار

   بله پشتیبانی

   - استفاده از چند شماره

   45000 تومان تعرفه خرید

   2610 اقتصادی کد نسخه

نسخه شخصی و کاربردی


 
900,000ریـال
سالانه

   - شماره عمومی رایگان

   بله شماره اختصاصی رایگان

   1000 تومان شارژ اعتبار رایگان

   بله ارسال SMS به صورت موردی

   بله ارسال SMS به صورت گروهی

   بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر

   بله ارسال انبوه کشوری از 5000

   - ارسال به مناطق و مشاغل

   بله ارسال SMS از فایل Excel

   بله ارسال SMS از فایل Text

   بله پیام های پر استفاده

   بله پیام های ارسال شده

   بله پیام های زمان بندی شده

   بله پیام های دریافت شده

   بله دفتر تلفن

   بله گروه دفتر تلفن

   - پاسخگوی خودکار

   - مسابقه

   - صندوق انتقادات و پیشنهادات

   - نظرسنجی

   - مدیریت کاربران

   - مدیریت اپراتور های سازمانی

   - خدمات هوشمند

   بله گزارشات

   بله تنظیمات

   - رویداد ها

   - تبریکات

   بله شارژ اعتبار

   بله پشتیبانی

   5 استفاده از چند شماره

   90000 تومان تعرفه خرید

   2612 شخصی کد نسخه

نسخه تجاری و فروشگاهی


 
2,500,000ریـال
سالانه

   بله شماره عمومی رایگان

   بله شماره اختصاصی رایگان

   5000 تومان شارژ اعتبار رایگان

   بله ارسال SMS به صورت موردی

   بله ارسال SMS به صورت گروهی

   بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر

   - ارسال انبوه کشوری از 5000

   بله ارسال به مناطق و مشاغل

   بله ارسال SMS از فایل Excel

   بله ارسال SMS از فایل Text

   بله پیام های پر استفاده

   بله پیام های ارسال شده

   بله پیام های زمان بندی شده

   بله پیام های دریافت شده

   بله دفتر تلفن

   بله گروه دفتر تلفن

   بله پاسخگوی خودکار

   بله مسابقه

   - صندوق انتقادات و پیشنهادات

   - نظرسنجی

   - مدیریت کاربران

   - مدیریت اپراتور های سازمانی

   بله خدمات هوشمند

   بله گزارشات

   بله تنظیمات

   - رویداد ها

   بله تبریکات

   بله شارژ اعتبار

   بله پشتیبانی

   8 استفاده از چند شماره

   250000 تومان تعرفه خرید

   2615 تجاری کد نسخه

نسخه سازمانی


 
4,990,000ریـال
سالانه

   بله شماره عمومی رایگان

   بله شماره اختصاصی رایگان

   10000 تومان شارژ اعتبار رایگان

   بله ارسال SMS به صورت موردی

   بله ارسال SMS به صورت گروهی

   بله ارسال SMS به صورت نظیر به نظیر

   بله ارسال انبوه کشوری از 5000

   بله ارسال به مناطق و مشاغل

   بله ارسال SMS از فایل Excel

   بله ارسال SMS از فایل Text

   بله پیام های پر استفاده

   بله پیام های ارسال شده

   بله پیام های زمان بندی شده

   بله پیام های دریافت شده

   بله دفتر تلفن

   بله گروه دفتر تلفن

   بله پاسخگوی خودکار

   بله مسابقه

   بله صندوق انتقادات و پیشنهادات

   بله نظرسنجی

   بله مدیریت کاربران

   بله مدیریت اپراتور های سازمانی

   بله خدمات هوشمند

   بله گزارشات

   بله تنظیمات

   بله رویداد ها

   بله تبریکات

   بله شارژ اعتبار

   بله پشتیبانی

   نامحدود استفاده از چند شماره

   499000 تومان تعرفه خرید

   2626 سازمانی کد نسخه

Powered by WHMCompleteSolution